Download algemene voorwaarden


Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Improvum CV
Handelend onder de naam: Rozenvoorhaar.nl

Vestigingsadres:
Uilehorst 71
2675WR Honselersdijk

Postadres:
Uilehorst 71
2675 WR Honselersdijk
Telefoonnummer: 085 0090777

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag: 08:30 tot 17:00
Zaterdag: 08:30 tot 13:00
E-mailadres: info@rozenvoorhaar.nl
KvK-nummer: 27377908
Btw-identificatienummer: NL822313728B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
  • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
  • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
  • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 4 - Het aanbod

 
  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  4. Dit betreft in het bijzonder:
 
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 5 - De overeenkomst

 
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 6 - Herroepingsrecht


Bij levering van producten:
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst 3 dagen voor de afgesproken levering te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van de door de ondernemer gestuurde ontvangstbevestiging van het product.
 2. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van gemaakte bankkosten voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  d. die snel kunnen bederven of verouderen;

  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  f. voor losse kranten en tijdschriften;g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

  c. betreffende weddenschappen en loterijen. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 9 - De prijs

 
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 12 - Duurtransacties

 
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 

Artikel 13 - Betaling

 
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. De ondernemer kan de betalingsrechten van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 1 en 2. De uitsluiting van het betalingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 6. Uitsluiting van het betalingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  d. die snel kunnen bederven of verouderen;

  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  f. voor losse kranten en tijdschriften;g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 7. Uitsluiting van het betalingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

  c. betreffende weddenschappen en loterijen. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

Artikel 15 - Geschillen

 
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 
 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 17 - Aanvullende voorwaarden

 
 1. De overige voorwaarden die van toepassing zijn over bezorgen & over betalen.
 

Artikel 18 - Privacy- en cookiebeleid

 
 1. RozenVoorHaar is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar website van groot belang is voor haar activiteiten.
 2. De informatie die RozenVoorHaar over u verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. RozenVoorHaar houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Improvum CV, Postbus 98 2675ZH Honselersdijk. Via info@improvum.nl kunt u altijd contact opnemen met RozenVoorHaar.
 3. RozenVoorHaar heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer -----------. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op http://www.cbpweb.nl/Pages/home.aspx http://www.cbpweb.nl.
 4. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan RozenVoorHaar niet verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de keuze of uw persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal RozenVoorHaar-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.
 5. RozenVoorhaar kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van onze website. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij RozenVoorHaar bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat RozenVoorHaar uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van RozenVoorHaar gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer verwerkt als u producten op onze website bestelt of u abonneert zich op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van RozenVoorHaar leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites. ↑ Ga terug naar boven
   
 6. RozenVoorHaar kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar groepsmaatschappijen. Daaronder worden alle dochtermaatschappijen van Improvum CV begrepen. Uw gegevens kunnen door RozenVoorHaar worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van producten of diensten van RozenVoorHaar of haar groepsmaatschappijen. Dit doet RozenVoorHaar zodat zij u beter van dienst kan zijn en de inhoud van de website nog beter op uw interesses af kan stemmen. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, kan u dit melden via info@improvum.nl
 7. RozenVoorHaar verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  a. voor de totstandkoming en uitvoering van de met uw gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;

  b. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;

  c. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door RozenVoorHaar, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;

  d. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan RozenVoorHaar op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan RozenVoorHaar een profiel van u opstellen;

  e. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

  f. om haar website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

  g. om te voldoen aan de op RozenVoorHaar rustende wet- en regelgeving.
 8. RozenVoorHaar bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
 9. Zoals reeds eerder vermeld kan RozenVoorHaar persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van producten of diensten van RozenVoorHaar of haar groepsmaatschappijen. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens met RozenVoorHaar groepsmaatschappijen, kunt u dit melden via info@improvum.nl
 10. Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere 'list rental'). We selecteren deze derden op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Uitsluitend als jij RozenVoorHaar daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan RozenVoorHaar uw elektronische gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zal altijd worden verstuurd vanuit RozenVoorHaar. De informatie en aanbiedingen van derden beoordeelt RozenVoorHaar ook altijd voordat deze door haar wordt verstuurd. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens door derden weer intrekken. In beide gevallen kunt u een briefje sturen aan Improvum CV, RozenVoorHaar, ter attentie van: Klantenservice Privacy, Postbus 98, 2675 ZH Honselersdijk of een email aan info@improvum.nl ↑ Ga terug naar boven
   
 11. RozenVoorHaar kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van RozenVoorHaar te garanderen. Tevens zal RozenVoorHaar persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van RozenVoorHaar aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.
 12. RozenVoorHaar kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.
 13. RozenVoorHaar handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
 14. RozenVoorHaar wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop RozenVoorHaar met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: info@improvum CV, Klantenservice Privacy, postbus 98, 2675ZH Honselersdijk.
 15. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als uw gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kunt u een bericht sturen aan info@improvum.nl , ter attentie van: Klantenservice Privacy, postbus 98, 2675ZH Honselersdijk, onder vermelding van 'inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens'. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat RozenVoorHaar zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Indien RozenVoorHaar niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan RozenVoorHaar u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. RozenVoorHaar schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u RozenVoorHaar de (nadere) specificatie hebt verstrekt. RozenVoorHaar stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht. ↑ Ga terug naar boven
   
 16. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal RozenVoorHaar het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet RozenVoorHaar verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
 17. Ook geeft de website van RozenVoorHaar u het recht om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die jij zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.
 18. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
 19. Aan de hand van cookies kan de website van RozenVoorHaar u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.
 20. RozenVoorHaar maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Ook maakt RozenVoorHaar gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar de website van RozenVoorHaar bezoekt. Tot slot maakt RozenVoorHaar gebruik van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op de website van RozenVoorHaar gedurende maximaal tien dagen. Wanneer u voor de elfde dag contact maakt met de RozenVoorHaar website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. ↑ Ga terug naar boven
   
 21. U heeft op dit moment een actief cookie, klik op Opt-out om uw keuze te wijzigen. N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin uw deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers, dient u deze handeling voor iedere computer te herhalen.
   
 22. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat uw van bepaalde diensten van RozenVoorHaar geen gebruik kunt maken.
 23. Zoals reeds eerder vermeld kan RozenVoorHaar persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van producten of diensten van RozenVoorHaar of haar groepsmaatschappijen, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.
 24. U kunt zelf beslissen of uw cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst RozenVoorHaar u naar het "help'' menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren. Tevens kunt u uw op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kunt u uw afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van RozenVoorHaar advertenties presenteren.
 25. RozenVoorHaar behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. RozenVoorHaar adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien RozenVoorHaar wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 19 - Abonnementen bedrijven


Bestellen:
Op onze website www.rozenvoorhaar.nl/rozenabonnementenkunt u in de bestelprocedure uw gewenste rozenabonnement en looptijd instellen. Na ontvangst van uw gegevens nemen wij uw bestelling in behandeling en verzenden wij een bevestiging naar het door u opgegeven e-mail adres. Bij het invullen van uw gegevens is de BTW code en KvK inschrijving van belang.

Looptijd: De looptijd hangt af van het door u gekozen abonnement: wekelijks, tweewekelijks of vierwekelijks.

Leverdagen: Leveringen vinden plaats van Maandag tot en met Zaterdag, behalve op feestdagen. De leverdag zal algemeen altijd dezelfde weekdag zijn. Het levertijdstip op de leverdag is onbepaald doch kan in overleg met u als klant worden bepaald.

RozenVoorHaar behoudt zich het recht om de leverdagen structureel te veranderen i.v.m. logistieke afstemming of incidenteel door overmacht. Elke aanpassing in het leverschema zal ruim vooraf medegedeeld worden per mail.

Levering: Bij elke nieuwe levering ontvangt u een nieuwe vaas met verse rozen. De roosvariëteiten wisselen per levering. Uw oude vaas en de oude bloemen nemen wij weer mee. U heeft ook de mogelijkheid de oude bloemen voor privégebruik te behouden.

Regio: Leveringen kunnen alleen plaatsvinden in regio’s aangegeven op www.rozenvoorhaar.nl/rozenabonnementen

Betaling: Voor de eerste levering van uw rozenabonnement kunt u kiezen uit een van onze normale betaalmethoden. Daarna wordt automatisch geïncasseerd. Op de eerste leverdatum worden uw rozen bezorgd en dient u persoonlijk de overeenkomst te tekenen voor automatische afschrijving. Indien u niet aanwezig bent, sturen wij u het contract ter ondertekening toe met een retourenvelop. Zodra deze in ons bezit is, gaan we over tot de volgende levering.

Borgkosten: Bij de eerste bestelling worden u ook de borgkosten voor de vaas belast. De hoogte van de borgkosten hangt af van de soort vaas die u bestelt. Bij opzegging worden de borgkosten gerestitueerd, teruggestort op uw bankrekening of in geval van creditcardbetaling op uw gebruikte kaart bijgeschreven. U heeft ook de mogelijkheid om de vaas te behouden. Als de vaas breekt of beschadigd raakt, worden de borgkosten niet gerestitueerd. Er wordt dan een nieuwe vaas geleverd en de borgkosten daarvan worden bij de eerstvolgende automatische afschrijving verrekend.

Bezorgkosten: U betaalt na de eerste levering geen bezorgkosten, deze zijn namelijk al verwerkt in de abonnementsprijs.

Abonnementswijzigingen: Wijzigingen in uw abonnement worden alleen in behandeling genomen door middel van een e-mail met leesbevestiging te sturen naar admin@rozenvoorhaar.nl

Opzeggingen: Wij hanteren een opzegtermijn van drie dagen vóór de eerstvolgende leverdag. Aan uw opzegging zijn geen kosten verbonden.

Hoe om te gaan met de rozen: Wij leveren de rozen op vers water met rozenvoeding inclusief een extra stick rozenvoeding. Wij staan garant voor onze kwaliteit. Om de houdbaarheid en de kwaliteit van de rozen te garanderen is het noodzakelijk dat de klant het water in de vaas zo nodig bijvult en 7 dagen na levering de extra stick rozenvoeding toevoegt.

Wij geven 8 dagen vaasgarantie op onze rozen. Indien u niet tevreden bent met onze kwaliteit of een van onze leveringen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden aan onze klantenservice. Wij zullen u dan schadeloosstellen. U dient daarvoor rekening te houden met de verzorgingstips genoemd op www.rozenvoorhaar.nl/rozen-en-verzorgingstips/. Het wordt niet op prijs gesteld andere bloemen tussen de rozen in de vaas te plaatsen. Elke vorm van garantie vervalt op dat moment. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 20 - Abonnementen bedrijvenmodule


Bestellen: Met een van onze vertegenwoordigers kunt u uw gewenste rozenabonnementsvorm instellen. U ontvangt van ons uw bedrijfshandleiding, de bijbehorende waardecoupons en een kopie van de getekende overeenkomst tot automatische afschrijving van uw abonnementskosten inclusief alle abonnementsgegevens. Bij het invullen van uw gegevens is de BTW code en KvK inschrijving van belang.
Looptijd: De looptijd van het door u gekozen abonnement is altijd wekelijks.

Leverdagen: Leveringen vinden plaats van Maandag tot en met Zaterdag, behalve op feestdagen. De leverdag zal algemeen altijd dezelfde weekdag zijn. Het levertijdstip op de leverdag is onbepaald doch kan in overleg met u als klant worden bepaald. RozenVoorHaar behoudt zich het recht om de leverdagen structureel te veranderen i.v.m. logistieke afstemming of incidenteel door overmacht. Elke aanpassing in het leverschema zal u ruim vooraf medegedeeld worden per mail.

Levering: Bij elke nieuwe levering ontvangt u een nieuwe vaas met verse rozen en nieuwe waardecoupons. De roosvariëteiten wisselen per levering. Uw oude vaas en de oude bloemen nemen wij weer mee. U hoeft zelf niets te doen.

Regio: Leveringen kunnen alleen plaatsvinden in regio’s aangegeven op www.rozenvoorhaar.nl/rozenabonnementen

Betaling: De betaling voor rozenabonnementen module geschiedt via automatische incasso. Na de eerste automatische afschrijving worden de rozen de eerstvolgende afgesproken leverdag geleverd.

Borgkosten: Bij uw eerste automatische afschrijving worden u ook de borgkosten voor de vaas of vazen belast. De hoogte van de borgkosten hangt af van de soort vazen die u bestelt. Bij opzegging worden de borgkosten gerestitueerd, teruggestort op uw bankrekening of in geval van creditcardbetaling op uw gebruikte kaart bijgeschreven.

U heeft ook de mogelijkheid om de vazen te behouden. Als een vaas breekt of beschadigd raakt, worden de borgkosten daarvan niet gerestitueerd. Er wordt dan een nieuwe vaas geleverd en de borgkosten daarvan worden bij de eerstvolgende automatische afschrijving verrekend. De waardecouponhouders worden zonder borgkosten meegeleverd echter wel geregistreerd.

Bezorgkosten: In de bedrijven module betaalt u geen bezorgkosten. Deze bezorgkosten word door RozenVoorHaar betaald in ruil voor uw zichtplek(ken).

Abonnementswijzigingen: Wijzigingen in uw abonnement worden alleen in behandeling genomen door middel van een e-mail met leesbevestiging te sturen naar admin@rozenvoorhaar.nl

Opzeggingen: Wij hanteren een opzegtermijn van drie dagen vóór de eerstvolgende leverdag. Aan uw opzegging zijn geen kosten verbonden.

Hoe om te gaan met de rozen: voorwaarden RozenVoorHaar: Wij leveren de rozen compleet op vaas met vers water en rozenvoeding. Wij staan achter onze kwaliteit en geven 8 dagen vaas- en bloeigarantie op onze rozen. Indien u niet tevreden bent met onze kwaliteit of een van onze leveringen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden aan onze klantenservice. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk tot vervanging overgaan.

Hoe om te gaan met de rozen: voorwaarden klant: Het is niet toegestaan andere bloemen tussen de rozen in de vaas te plaatsen. Het is niet toegestaan iets aan het water toe te voegen of water te verversen. De overeengekomen zichtplek van de vaas of vazen dient aangehouden te worden en is bindend.

De houders met waardecoupons van RozenVoorHaar dienen goed zichtbaar bij de vazen met rozen aanwezig te zijn. In geval van vaasbreuk of andere calamiteiten die hier niet genoemd zijn, dient u onze klantenservice te berichten per mail of per telefoon zodat RozenVoorHaar actie kan ondernemen. Bij het niet bnakomen van de kwaliteitsvoorwaarden vervalt elke vorm van garantie. ↑ Ga terug naar boven
 

Artikel 21 - Abonnementen particulieren


Bestellen: Op onze website www.rozenvoorhaar.nl/rozenabonnementen kunt u in de bestelprocedure uw gewenste rozenabonnement en looptijd instellen. Na ontvangst van uw gegevens nemen wij uw bestelling in behandeling en verzenden wij een bevestiging naar het door u opgegeven e-mail adres.

Looptijd: De looptijd hangt af van het door u gekozen abonnement: wekelijks, tweewekelijks of vierwekelijks.

Leverdagen: Leveringen vinden plaats van Maandag tot en met Zaterdag, behalve op feestdagen. De leverdag zal algemeen altijd dezelfde weekdag zijn. Het levertijdstip op de leverdag is onbepaald doch kan in overleg met u als klant worden bepaald. RozenVoorHaar behoudt zich het recht om de leverdagen structureel te veranderen i.v.m. logistieke afstemming of incidenteel door overmacht. Elke aanpassing in het leverschema zal ruim vooraf medegedeeld worden per mail.

Levering: Bij elke nieuwe levering ontvangt u een nieuwe vaas met verse rozen. De roosvariëteiten wisselen per levering. Uw oude vaas nemen wij weer mee.

Regio: Leveringen kunnen alleen plaatsvinden in regio’s aangegeven op www.rozenvoorhaar.nl/nl/rozenabonnementen

Betaling: Voor de eerste levering van uw rozenabonnement kunt u kiezen uit een van onze normale betaalmethoden. Daarna wordt automatisch geïncasseerd. Op de eerste leverdatum worden uw rozen bezorgd en dient u persoonlijk de overeenkomst te tekenen voor automatische afschrijving. Indien u op het afleveradres niet aanwezig bent, sturen wij u het contract ter ondertekening toe met een retourenvelop. Zodra het getekende contract in ons bezit is, gaan we over tot de volgende levering.

Borgkosten: Bij de eerste bestelling worden u ook de borgkosten voor de vaas belast. De hoogte van de borgkosten hangt af van de soort vaas die u bestelt. Bij opzegging worden de borgkosten gerestitueerd, teruggestort op uw bankrekening of in geval van creditcardbetaling op uw gebruikte kaart bijgeschreven. U heeft ook de mogelijkheid om de vaas te behouden. Als de vaas breekt of beschadigd raakt, worden de borgkosten niet gerestitueerd. Er wordt dan de eerst volgende leverdag een nieuwe vaas geleverd en de borgkosten daarvan worden bij de eerstvolgende automatische afschrijving verrekend.

Bezorgkosten: U betaalt na de eerste levering geen bezorgkosten, deze zijn namelijk al verwerkt in de abonnementsprijs.

Abonnementswijzigingen: Wijzigingen in uw abonnement worden alleen in behandeling genomen door middel van een e-mail met leesbevestiging te sturen naar admin@rozenvoorhaar.nl

Opzeggingen: Wij hanteren een opzegtermijn van drie dagen vóór de eerstvolgende leverdag. Aan uw opzegging zijn geen kosten verbonden.

Hoe om te gaan met de rozen: Wij leveren de rozen op vers water met rozenvoeding inclusief een extra stick rozenvoeding. Wij staan garant voor onze kwaliteit. Om de houdbaarheid en de kwaliteit van de rozen te garanderen is het noodzakelijk dat u als klant het water in de vaas zo nodig bijvult en 7 dagen na levering de extra stick rozenvoeding toevoegt.

Wij geven 8 dagen vaasgarantie op onze rozen. Indien u niet tevreden bent met onze kwaliteit of een van onze leveringen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden aan onze klantenservice. Wij zullen u dan schadeloosstellen. U dient daarvoor rekening te houden met de verzorgingstips genoemd op www.rozenvoorhaar.nl/rozen-en-verzorgingstips/. Het wordt niet op prijs gesteld andere bloemen tussen de rozen in de vaas te plaatsen. Elke vorm van garantie vervalt op dat moment. ↑ Ga terug naar boven

De alemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 05 Februari 2013.